Sök kurser: 32 poster visade

Filtrera via
KursnamnSortera enligt Kursnamn Stigande
MålgruppSortera enligt Målgrupp Stigande Stigande
Kort beskrivningSortera enligt Kort beskrivning Stigande
Ansvariga för verksamhetssystem som hanterar dokumentation enligt SoL/LSS i kommun, hos privata utförare eller hos IT-leverantörer.

Dagen är en presentation av informationsspecifikation för Individens behov i centrum, IBIC. Informationsspecifikationen ger ett stöd för att kravställa it-system för dokumentation. 

AT-läkare

Denna webbutbildning syftar till att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter hos dig som ännu inte påbörjat ST.

Blivande BBIC-utbildare med förkunskaper i BBIC. För att få gå måste du vara anställd under en socialnämnd som har BBIC-licens.

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt utbildningar i BBIC för blivande utbildare i kommuner med BBIC-licens Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper i BBIC.

Blivande kursledare som kommer att utbilda familjehemsföräldrar

Kursledarutbildningen ger kursdeltagaren förutsättningar att utbilda familjehemsföräldrar i materialet ”Ett hem att växa i”. Utbildningen omfattar två heldagar och har till syfte att förbereda kursledare att genomföra grundutbildningen till familjehem.Chefer eller utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem.

Att implementera ny teknik som en naturlig del av verksamheten innebär utmaningar. En sådan utmaning handlar om att arbeta systematiskt med kvalitet i sitt ledningssystem. Trygghetslarm är ett exempel på en insats och som består av både en teknisk produkt och av en omsorgstjänst som tillsammans ska leda till en trygg miljö och en omsorg av god kvalitet. Webbstödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.

Chefer, ledning och ansvariga för dokumentation och kvalitetsutveckling inom socialtjänsten.

Informationsdagen för IBIC (Individens behov i centrum) ger en översiktlig bild av vad arbetssättet innebär för handläggare och utförare och hur WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kan användas. Dagen ger även exempel på implementering och tillämpning av arbetssättet i verksamheter.

Chefer, utvecklingsledare och medarbetare inom socialtjänsten.

Syftet med webbutbildningen om systematisk uppföljning är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och ge kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

För dig som arbetar med utvecklingsarbete eller som metodstödjare på kommunal eller regional nivå.

Utbildningen riktar sig till dig som är utvecklingsledare, regional eller kommunal, med inriktning mot socialtjänsten och som vill öka dina förutsättningar att stödja grupper av medarbetare som vill integrera ett evidensbaserat förhållningssätt i verksamheten.

Forskare som använder sig av data från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen anordnar ett öppet hus för dig som forskare för att informera om hur data kan beställas, hur det handläggs och för att svara och hjälpa till med just dina frågor.

Förskrivare av förbrukningsartiklar, till exempel distriktsköterskor, barnmorska, läkare, diabetessjuksköterskor eller dietister.

Syftet med webbutbildningen är att stärka kompetensen hos förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter, till exempel inkontinenshjälpmedel, stomiprodukter, diabetesstickor eller nutritionsprodukter. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den, samt att patientens delaktighet påverkar hur produkten kommer till nytta.

 

Förskrivare, övrig vård- och omsorgspersonal och chefer inom hälso- och sjukvården

Syftet med webbutbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet.

 

Hälso- och sjukvårdspersonal som träffar personer som behöver stöd att förändra sina matvanor.

Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning som syftar till att höja kompetensen hos dig som arbetar inom hälso- och sjukvården att stödja patienter att förändra sina matvanor.

Implementeringsansvariga och professionsföreträdare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Filminspelningar från kunskapsseminarium kring kommande nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Läkare, sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre personer.

Denna utbildning syftar till att stödja och underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre.

Personal som är delaktig i och ansvarig för äldre personers vård och omsorg inom socialtjänsten.

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal inom äldreomsorgen.

Personal som arbetar inom funktionshindersomsorgen.

Den här webbintroduktionen är ett komplement till yrkesintroduktion för funktionshindersområdet. Webbkursen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till nyanställd personal inom funktionshindersområdet.

Personal som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsned-sättning inom socialtjänsten.

Webbintroduktionen om Äldres behov i centrum syftar till att ge dig en över-blick av vad ÄBIC/IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. ÄBIC/IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation, anpassad för socialtjänsten. ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

Personal som möter barn och unga samt vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Webbutbildningen Sex mot ersättning syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i.  

Personal som möter barn och unga samt vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Webbutbildningen Sex mot ersättning syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. 

Personal, chefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld.God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. 

Personer som arbetar med beroendevård i kommun och landsting.

ASI, Addiction Severity Index, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem. ASI webbutbildning riktar sig till dig som har gått den lärarledda utbildningen och som vill repetera dina kunskaper.

Personer som ska arbeta med att sammanställa ett vetenskapligt underlag enligt GRADE.

Denna webbutbildning är en introduktion till systematiskt översiktsarbete och evidensgradering med GRADE, den process som Socialstyrelsen använder för att sammanställa forskning och värdera forskningsresultatens tillförlitlighet. 

Personliga ombud, chefer och andra som behöver få introduktion och repetition om verksamheten med personligt ombud, vad som ingår i rollen som personligt ombud och vad det innebär.

Webbutbildningen Personligt ombud ger en introduktion om i vilket sammanhang ett personligt ombud verkar och vad rollen innebär. Utbildningen fungerar som introduktion och repetition för dig som är ny i rollen eller som redan arbetar som personligt ombud, är chef eller i annan funktion som behöver få förståelse för hur verksamheten med personligt ombud fungerar.

Politiker, chefer, beslutsfattare, profession eller it-personal inom socialtjänsten

Utbildningen ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och E-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad. 

Sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, samhällskommunikatörer

Webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor beskriver översiktligt vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.

ST-läkare

Denna webbutbildning syftar till att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Utbildningen riktar sig till dig som medarbetare, chef eller kvalitetsutvecklare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Syftet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallolyckor. Utbildningen utgår från individens vård- och omsorgsprocess och tar upp vanliga fallrisker och förebyggande insatser och åtgärder.

Utbildningen riktar sig till personal, chefer, beslutsfattare och politiker inom vården. En mindre del av utbildningen riktar sig även till personal inom socialtjänsten.I den här utbildningen får du lära dig om digitalisering och e-hälsa. Du får bland annat bekanta dig med hur e-hälsa kan användas för att förbättra tillgänglighet, patientsäkerhet och jämlikhet. Andra områden som berörs är juridik, integritet, och etik samt nyttan med e-hälsa för patient, verksamhet och samhälle.
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är politiker, chef, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, profession eller IT-personal inom vård och omsorg.

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå.  Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten.

Utsedda processledare för IBIC samt personer som arbetar med att stötta processledarna regionalt.

Processledarutbildningen för IBIC (individens behov i centrum) ger kunskaper om vad arbetssättet IBIC innebär för handläggare och utförare och hur WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, kan användas. Utbildningen ger även kunskap om implementering som ett stöd i att införa arbetssättet.

Utvecklingsledare, chefer, medarbetare och personer med ett politiskt uppdrag inom vård och omsorg

I webbutbildningen evidensbaserad praktik får du en inblick i vad evidensbaserad praktik innebär och hur det kan tillämpas i det dagliga arbetet.

Webbutbildningen riktar sig främst till personal inom landsting samt socialtjänst. Utbildningen kan även vara relevant för personal inom förskola och skola samt personal inom arbetsförmedling som kommer i kontakt med barnfamiljer med migrationsbakgrund.

Webbutbildningen Migration och familj ger kunskap om barn som anhöriga i en transkulturell kontext.  Utbildningen ger kunskap om hur man kan stödja ett barn att behålla sin psykiska hälsa då en förälder eller annan närstående får en allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, har ett missbruk eller avlider.